شماره های تماس: 03135548158

آزمایش کالپروتکتین

کالپروتکتین پروتئینی هترودیمر بوده و توانایی اتصال به کلسیم و روی را دارد.  این پروتئین در سیتوزول نوتروفیل ها و در غشا مونوسیت ها وجود دارد به دنبال فعال شدن نوتروفیل ها یا اتصال مونوسیت ها به اندوتلیال، کالپروتکتین آزاد شده و میزان آن در سرم یا مایعات بدن یک شاخص مهم التهاب است. کالپروتکتین به عنوان یک مارکر تشخیصی، پاسخ به درمان و مانیتورینگ در بیماری های التهابی روده (IBD) مانند کرون، کولیت خونریزی د هنده، پولیپ روده، سرطان کولون کاربرد دارد. افزایش سطح کالپروتکتین مدفوع به عنوان روش قابل اطمینانی برای اثبات تشخیص IBD و افتراق آن از  سندرم روده تحریک پذیر (IBS) و پایش فعالیت آن بعد از تشخیص، مطرح شده است . سطح کالپروتکتین مدفوع آزمون غربالگری جدیدی است که بیانگر فعالیت لکوسیتهای مدفوع است. نمونه مدفوع را خود بیمار می تواند در منزل جمع آوری کند، زیرا کالپروتکتین در دمای اتاق تا 7 روز در نمونه  های مدفوع پایدار می ماند.

آزمایشCalprotectin  به دو روش کمی (ELSA) مونوکولونال و کیفی (Rapid) روزانه در بخش تخصصی گوارش آزمایشگاه پورسینای حکیم انجام می شود.

Sh.B