شماره های تماس: 03135548158

میکروب شناسی

معرفی بخش میکروب شناسی

عملکرد اصلی آزمایشگاه میکروبیولوژی بالینی کشت نمونه های مختلف بیماران مشکوک به عفونت به منظور بررسی میکروارگانیسم ها، شناسایی دقیق گونه های جدا شده، انجام تست حساسیت به آنتی بیوتیک ها (AST) و ارزیابی نمونه های سرولوژیکی برای بیماری های عفونی می باشد. این موارد در تشخیص و درمان بیماری های عفونی به پزشکان کمک خواهد کرد.

برخی از اقدامات انجام شده در این بخش به شرح زیر می باشد:

- انجام کنترل کیفی خارجی انجمن پیشگام ایرانیان (EQUAS) که سالانه هر کدام در سه دوره برگزار می شوند و در هر دوره دو مجهول از دو مرکز مختلف برای انجام تست های تشخیصی و تعیین حساسیت میکروبی و نوع مقاومت های دارویی انواع باکتری ها ارسال می شود که بخش میکروب شناسی آزمایشگاه پورسینای حکیم همواره موفق به کسب حداکثر امتیاز گردیده است.
- تعیین سوش های میکروبی با تست های بیوشیمیائی اختصاصی صورت می گیرد بدین منظور اکثر محیط های کشت اختصاصی و تست های تشخیصی در این بخش فراهم شده است.جهت تعیین حساسیت سوش های میکروبی به آنتی بیوتیک ها از استاندارد 0.5% مک فارلند و نیز دیسک های مارک Rosco استفاده می شود.

- در این بخش کشت میکروبی از کلیه نمونه های ادرار، مدفوع، خون، ترشحات زخم ، مایعات بدن، آبسه ،کشت زخم و روش های تشخیصی باسیل های اسید فاست همچنین رنگ آمیزی ها زیل نلسون وPAS و...و تستهای تشخیصی نظیر باسبتراسین ،اپتوشین ،نوبیوسین انجام می شود.

- دارا بودن بخش های Semenalyse ,Parasitology و Urin Analysis علاوه بر بخش میکروب شناسی

- از نظر کیفیت کار تمامی تست ها انجام می شود و Work up تست های تشخیصی کامل است.

Sh.B