شماره های تماس: 03135548158

جراحی

بخش پاتولوژی آزمایشگاه پورسینای حکیم مجهز به پیشرفته ترین دستگاههای برش و پروسسینگ بافت میباشد.امکان انجام کلیه رنگ آمیزی های اختصاصی در این مرکز وجود دارد
نمونه های پاتولوژی و سیتولوژی در این مرکز در کوتاهترین زمان مورد بررسی و جوابدهی قرار می گیرند.

حجم عمده نمونه های بافتی در این مرکز شامل بیوپسی های گوارش، بیوپسی های سوزنی پستان، نمونه های جراحی گوارش پستان وزنان و نیز نمو نه های پوستی میباشد.