شماره های تماس: 03135548158

فروزن سکشن

بخش پاتولوژی مرکز همچنین مجهز به دستگاه فروزن سکشن میباشد که با هماهنگی با جراحان محترم جهت بررسی ماهیت ضایعات ناشناخته  حواشی نمونه های جراحی Mohs Surgery و سایر اندیکاسیون های فروزن سکشن استفاده میشود.
در این مرکز به صورت روتین بررسی Sentinal Node در جراحی های Breast Preserving  پستان در حال انجام است.
کلیه نمونه های فروزن سکشن جهت تایید با نمونه Permanent کنترل میشود و تا کنون هیچ موردی از عدم انطباق نمونه فروزن وPermanent در این مرکز وجود نداشته است.
نمونه های پاتولوژی اورژانسی با هماهنگی قبلی ظرف 24 ساعت جوابدهی میشود